ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

Woondiensten Aarwoude

Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Artikel 1

Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepas­sing zijn verklaard. Indien de bepalingen van de huurovereenkomst afwijken van die van de Algemene Huurvoorwaarden, gaan de bepalingen van de huurovereenkomst voor.

 Meer dan één huurder

Artikel 2

2.1.

De in de aanhef van de overeenkomst genoemde huurders hebben elk een zelfstandig en volledig recht van huur dat zij gelijktijdig en met eerbiediging van elkaars rechten uitoefenen.

 

2.2.

De huurprijs en de servicekosten zijn slechts enkelvoudig verschuldigd voor de hierboven bedoelde huurrechten gezamenlijk. Indien de overeenkomst ten aanzien van één of een aantal huurders eindigt, blijft (blijven) de andere huurder(s) het volledige bedrag van de huurprijs en servicekosten verschuldigd.

 

2.3.

Elk van de huurders is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag van de huurprijs en voor alle overige verplichtingen die voor hem en voor de andere huurder(s) uit deze overeenkomst en de wet voortvloeien.

 

2.4.

Om de overeenkomst ten aanzien van beide (alle) huurders te beëindigen, moet de opzegging aan of door elk van hen gedaan worden. Wordt de opzegging aan of door een (deel) van de huurders gedaan, dan duurt de overeenkomst ten aanzien van de andere huurder(s) ongewijzigd voort.

 

De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde

Artikel 3

3.1.

Verhuurder zal het gehuurde, behoudens overmacht,  op de ingangsdatum van de huur ter be­schik­king stellen, tenzij dit geen werkdag is.

 

3.2.

Vóór of bij aanvang van de huurovereenkomst is tussen huurder en verhuurder een beschrijving van het gehuurde opgemaakt. Huurder en verhuurder ontvangen een door beiden ondertekend exemplaar van deze beschrijving.

  

Servicekosten

Artikel 4

 

4.1.

Huurder betaalt maandelijks een voorschotbedrag met betrekking tot servicekosten.

Jaarlijks verstrekt verhuur­der aan huurder een overzicht van de in dat kalenderjaar in rekening gebrachte servicekosten.

 

Verschillen tussen de gemaakte kosten en de door de huur­der als voor­schot betaalde servicekosten zullen daarbij door de ver­huur­der met de huurder worden verre­kend, tenzij het een vergoeding betreft voor een door verhuur­der ingesteld fonds. Met betrekking tot deze fondsen geldt dat het door de huurder betaalde voor­schot gelijk wordt gesteld met de eindafrekening; er vindt dus geen verreke­ning plaats.

4.2.

Het tussen verhuurder en huurder geldende maan­delijkse voor­schot­be­drag kan, behalve door een tussen partijen aan­gegane nadere overeen­komst, slechts worden verhoogd met ingang van de eerste maand, volgende op de maand waarin het in het eerste lid van dit artikel bedoelde over­zicht is ver­strekt.
4.3.

Huurder is gebonden aan een wijziging van de levering van zaken of diensten en het daarbij behorende gewijzigde voorschotbedrag, indien die wijziging betrekking heeft op zaken en diensten die slechts aan een aantal huurders gezamenlijk geleverd kunnen worden en ten minste 70% van die huurders daarmee heeft ingestemd. Een huurder die niet met de wijziging heeft ingestemd, kan binnen acht weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder dat overeenstemming is bereikt met ten minste 70% van de huurders, een beslissing van de rechter vorderen  over de redelijkheid van het voorstel.

 

De algemene verplichtingen van verhuurder

Artikel 5

 

Verhuurder is verplicht op verzoek van de huurder gebreken aan het gehuurde te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen, dan wel voor zover deze inge­vol­ge de wet, deze huurovereenkomst of het gebruik, voor re­kening van huurder komen.

 

De algemene verplichtingen van huurder

Artikel 6

6.1.

Huurder voldoet de te betalen prijs voor het gehuurde in zijn ge­heel, bij vooruitbe­taling en bij voorkeur per automatische incasso, vóór de eerste van de maand door betaling van het verschuldigde bedrag op banknummer NL31 BNGH  0285 0352 66.

 

Vanaf de eerste dag  van de maand is huurder voor de termijn voor die maand in verzuim. Huurder is na de eerste aanmaning door verhuurder, de wettelijke rente en incassokosten aan verhuurder verschuldigd conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

 

6.2.

Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behalve in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

 

6.3.

Huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals het een goed huurder betaamt. Huurder zal de woning en de daarbij behorende tuin of balkon naar redelijke maatstaven schoonhouden en onderhouden. Verhuurder zal, als huurder, ondanks herhaald verzoek van verhuurder daartoe, de verplichting tot tuinonderhoud niet nakomt, de desbetreffende werkzaamheden op kosten van huurder laten uitvoeren.

6.4.

Huurder zal het gehuurde gedurende de huurtijd zelf als woonruimte voor hem en leden van zijn huishouden bewonen en er zijn hoofd­verblijf hebben. Indien huurder het gehuurde zonder toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk heeft onderverhuurd, in huur heeft afgestaan of aan derden in gebruik  heeft gegeven, rust de bewijslast dat huurder onafgebroken het hoofdverblijf in het gehuurde heeft behouden, op huurder. Voor ongeoorloofde onderhuur geldt verder dat huurder alle door onderhuur verkregen inkomsten aan verhuurder dient af te dragen, onverminderd het recht van verhuurder aanspraak te maken op de contractuele boete als bedoeld in artikel 15 van deze voorwaarden.

 

6.5

Huurder zal het gehuurde, waar­onder begrepen alle aan­horig­heden en de eventuele gemeenschap­pelijke ruimten, over­een­komstig de bestemming gebruiken en deze be­stemming niet wij­zigen. Onder gemeenschappelijke ruimten wordt verstaan ruimten zoals trappenhuizen, liften, kelders, zolders, garages, bergingen, galerijen, tuinen, binnenplaatsen, voor zover huurder het gebruik van deze ruimten met andere huurders of gebruikers deelt.
6.6.

Het is huurder uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven. Een verzoek tot toestemming dient schriftelijk te worden gedaan, onder vermelding van de naam van de onderhuurder, de onderhuurprijs en de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst.

Voor het onderverhuren of het in gebruik geven van een gedeelte van het gehuurde zal die toestemming door verhuurder worden gegeven voor een beperkte periode, mits de huurder zelf het gehuurde als hoofdverblijf heeft en er geen sprake is van overbewoning, waardoor de verhuurder schade zou kunnen lijden. Indien de toestemming door verhuurder is verleend is die eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen.

6.7.

Huurder dient ervoor zorg te dragen dat aan omwonen­den geen over­last of hinder wordt veroorzaakt door huur­der, huisgenoten, huis­dieren of door derden die zich vanwege huurder in het ge­huurde of in de gemeenschappelijke ruimten bevinden.

 

6.8.

Huurder zal het gehuurde voorzien van behoorlijke meubilering en stoffering.

Het aanbrengen van harde vloerbedekking wordt gezien als een zelfaangebrachte voorziening. In verband met geluidsoverlast is harde vloerbedekking alleen in grondgebonden woningen of

woningen boven bergingen toegestaan zonder voorafgaande toestemming van verhuurder.

 

6.9.

Het is huurder niet toegestaan in het gehuurde hennep te kweken, dan wel andere activiteiten te verrichten die op grond van de (Opium)wet strafbaar zijn gesteld. Alle door verhuurder geleden schade wordt verhaald op huurder.
6.10.

Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voor­ko­ming van schade aan het gehuurde, in het bij­zonder in geval van brand, storm, water en vorst. Huurder dient door welke oorzaak dan ook ontstane dan wel drei­gende schade, alsmede gebreken aan het gehuurde direct aan verhuur­der te melden.

Bij nalatigheid van huurder in dezen, zal de daardoor ontstane schade zowel aan het gehuurde als aan de eigendommen van derden, voor rekening van huurder komen.

6.11.

In verband met controle door verhuurder van de naleving van de ver­plichtingen van huurder op grond van deze Algemene Huurvoorwaar­den, dan wel in verband met mogelijk door verhuurder uit te voeren werkzaamheden of controle van meterstanden en dergelijke, zal huurder verhuurder, in het gehuurde toelaten. Onder verhuurder wordt mede ver­staan: de door of namens ver­huurder aangewe­zen personen.

6.12.

Indien het huurrecht van huurder is geëindigd als gevolg van echtscheiding of scheiding van tafel of bed, is huurder verplicht van de beëindiging van zijn huurrecht schriftelijk mededeling te doen aan verhuurder, onmiddellijk nadat de rechterlijke beschikking waarbij dit is bepaald, onherroepelijk is geworden. Zolang huurder deze mededeling niet heeft gedaan, blijft hij tegenover verhuurder aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit deze huurovereenkomst. Het vorenstaande is eveneens van toepassing op de beëindiging van geregistreerd partnerschap.

Indien de medehuurder de huurovereenkomst voortzet als huurder is hij verplicht verhuurder hiervan direct schriftelijk mededeling te doen.

 

De herstellingen door huurder

Artikel 7

7.1.

Voor rekening van huurder komen de kleine herstellingen.

7.2.

Alle door huurder te verrichten werkzaamheden zullen vakkun­dig moeten worden uitgevoerd. Huurder zal daarbij de door overheid of verhuurder gegeven voor­schriften in acht nemen.

Het uitvoeren van dringende werkzaamheden door verhuurder

Artikel 8

8.1.

Huurder zal alle dringende werkzaamheden aan het gehuurde of aangrenzende woningen, evenals aan de centrale voor­zieningen daarvan toe­staan.

 

8.2.

Huurder heeft geen recht op vermindering van de huurprijs of schadevergoeding als gevolg van het uitvoeren van de dringende werkzaamheden of renovatie.

 

8.3.

Indien verhuurder het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, geheel of gedeeltelijk wil renoveren,  zal hij huurder daartoe een schriftelijk voorstel doen. Dit voorstel wordt vermoed redelijk te zijn, wanneer 70% of meer van de huurders van het complex daarmee heeft ingestemd. Indien huurder met het voorstel niet heeft ingestemd en ook niet binnen acht (8) weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder, dat 70% of meer van de huurders met het voorstel heeft ingestemd, bij de rechter een beslissing heeft gevorderd omtrent de redelijkheid van het voorstel, is hij hieraan gebonden. Huurder is dan verplicht alle medewerking te verlenen bij de uitvoering van de werkzaamheden.

8.4.

Bedoelde werkzaamheden vinden, na voorafgaande aankon­diging van het tijdstip, plaats op werkdagen, drin­gende gevallen evenwel uitge­zonderd.

 

Het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen door huurder

Artikel 9

 

9.1.

Het is huurder toegestaan veranderingen en toevoegingen die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt aan de binnenzijde van het gehuurde aan te brengen, behalve indien het gaat om veranderingen die gevaar, overlast of hinder voor verhuurder of derden opleveren.

Voor overige veranderingen en toevoegingen heeft huurder vóóraf schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig.

 

9.2.

De verhuurder kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden, die ondermeer betrekking hebben op:
– aard en kwaliteit van te gebruiken materialen;
– het voorkomen van schade aan de constructie van het gehuurde of het gebouw;
– (bouwtechnische) voorschriften van de overheid;
– het onderhoud van de verandering;
– aanvullende voorzieningen om overlast voor derden te voorkomen;
– verzekering, belasting en aansprakelijkheid.

 

Verhuurder zal bij het verlenen van toestemming aangeven of de verandering of toevoeging aan het einde van de huur door huurder ongedaan moet worden gemaakt.

 

9.3.

Alle veranderingen die in strijd met de voorwaarden van verhuurder zijn aangebracht zullen op eerste aanzegging van verhuur­der on­gedaan worden gemaakt door huurder.

 

9.4.

Huurder is verplicht tot het onderhouden, het verhelpen van gebreken en het uitvoeren van herstellingen aan de verande­ringen of toevoegingen die door huurder zijn aangebracht.

 

9.5.

Huurder is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door een verandering of toevoeging die door huurder is aangebracht. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door huurder zelf aangebrachte veranderingen aan het gehuurde.

De beëindiging van de huur

Artikel 10

 

10.1.

Opzegging van de huurovereenkomst geschiedt schrif­telijk bij aangete­kende brief of deurwaardersexploit.

10.2.

Opzegging door huurder kan geschieden op welke grond dan ook, tegen elke dag van een kalendermaand mits deze niet valt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, in welk geval opgezegd wordt tegen de eerstvolgende werkdag erna. Huurder dient een opzeggingstermijn van één maand in acht te nemen.

 

10.3.

Opzegging van de huurovereenkomst door verhuurder ge­schiedt met in­achtne­ming van een termijn van ten minste drie maanden. Deze ter­mijn wordt verlengd met één maand voor elk jaar, dat huurder on­afge­broken in het genot van het gehuurde is geweest tot ten hoogste zes maan­den.

10.4.

De opzegging door verhuurder kan slechts geschieden op grond van één of meer van de in het Burgerlijk Wetboek genoemde gron­den.

 

10.5.

Huurder is verplicht, als verhuurder na het einde van de huur, tot verhuur of verkoop wenst over te gaan, aan belangstellenden gelegenheid te geven tot bezichtiging.

 

De oplevering van het gehuurde bij het einde van de huur

Artikel  11

11.1

Bij het einde van de huurovereenkomst is huurder verplicht het ge­huurde onder afgifte van alle sleutels geheel ontruimd en schoon aan ver­huurder op te leveren in de staat, waarin hij het gehuurde -conform de beschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst- heeft ontvangen, be­halve wanneer er spra­ke is van normale slijtage, die voor rekening en risico van ver­huurder komt. Voor door huurder in het gehuur­de aange­brachte verande­ringen en toevoegingen geldt het bepaalde in het derde lid van dit artikel.

11.2.

Vóór het einde van de huur­overeen­komst zullen huurder en verhuurder gezamenlijk het gehuurde in­spec­teren. Huurder zal verhuurder daartoe in de gelegenheid stellen.

Bij die gelegenheid respectievelijk die gelegenheden zal een op­namerapport worden gemaakt, waarin zal worden vastgelegd, welke herstellingen voor het einde van de huur­overeenkomst door en ten laste van huurder verricht moeten worden, alsmede de geschatte kosten van herstel. Beide partijen ontvangen een exemplaar van het opnamerapport.

11.3.

Ten aanzien van door de huurder tijdens de huurtijd met of zonder toestemming aangebrachte veranderingen en toevoegingen zullen bij het einde van de huur de volgende regels gelden:

Veranderingen die zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt, dienen bij het einde van de huur door huurder te worden verwijderd. Hieronder worden ondermeer begrepen spiegels, jaloezieën, lamellen en dergelijke.

verhuurder kan vorderen dat aangebrachte veranderingen en toevoegingen die zonder toestemming zijn aangebracht of  niet voldoen aan het bepaalde in artikel 9.2, door huurder ongedaan worden gemaakt.

huurder is verplicht om veranderingen en toevoegingen bij het einde van de huur, weg te nemen, wanneer verhuurder dit bij het verlenen van toestemming schriftelijk heeft bedongen.

onverminderd het in dit lid bepaalde, is huurder te allen tijde gerech­tigd door hem aangebrachte verande­ringen en toevoegingen on­gedaan te maken, mits hij het gehuurde terugbrengt in de staat waarin het zich overeenkom­stig arti­kel 3 bij de aanvang van de huur bevond.

 

11.4.

Indien huurder bij het einde van de huurovereenkomst aan zijn ver­plich­tingen tot herstel, volledige ontruiming en eventu­eel on­gedaan­making van aangebrachte veran­deringen of toevoegingen niet heeft vol­daan, is ver­huur­der gerechtigd alle ten gevolge daarvan noodzakelijke werkzaam­heden op kosten van huurder zelf uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij huurder zich reeds nu voor alsdan verplicht deze kosten te vol­doen. Ook overige schade ontstaan door nalatigheid van huur­der, komt voor zijn rekening.

11.5.

In het geval huurder bij het einde van de huurovereenkomst in het gehuurde zaken heeft achtergelaten, is verhuurder bevoegd die zaken te verwijderen, zonder dat op verhuurder een bewaarplicht komt te rusten. Alle kosten van verwijdering van de zaken zijn voor rekening van de huurder.

Het in dit lid bepaalde is niet van toe­passing op roerende zaken die huurder heeft overge­dragen aan de op­vol­gende huurder, mits van deze overdracht schriftelijk aan ver­huur­der is kennis gegeven.

 

De aansprakelijkheid van huurder

Artikel 12

Huurder is aansprakelijk voor de schade die tijdens de huurtijd aan het gehuurde, waartoe ook de buitenzijde wordt gerekend, is ontstaan door een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit de huurover­eenkomst. Alle schade, behalve brand­schade, wordt vermoed daardoor te zijn ontstaan.

Huurder is jegens de verhuurder op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aanspra­kelijk voor de gedragingen van hen die vanwege huurder het gehuurde gebruiken of zich vanwege huurder daarop bevinden.

 

Het in verzuim zijn van huurder en verhuurder

Artikel 13

 

13.1.

Indien huurder handelt in strijd met de bepalingen in deze overeenkomst zal verhuurder bij de rechter, ontbinding van de overeenkomst vorderen.

 

13.2

Indien één der partijen in verzuim is met de nakoming van enige ver­plich­ting, welke ingevolge de wet en/of de huurovereen­komst op hem rust en daardoor door de andere partij gerechtelijke en/of bui­ten­ge­rechte­lijke maatrege­len moeten worden genomen, zijn alle daar­uit voort­vloeiende kosten voor rekening van die ene partij.

13.3.

De ingevolge dit artikel door de ene partij aan de andere partij te be­talen buiten­gerechtelij­ke incassokosten zijn ver­schul­digd op het mo­ment dat de ene partij zijn vordering op de ander uit handen geeft en bedragen tenminste 15% van de uit handen gegeven vordering, met een minimum van € 25,- vermeer­derd met het geldende BTW-percentage.

Overige bepalingen

 

Artikel 14

 

14.1

Indien een deel van de overeenkomst of van deze Algemene Huurvoorwaarden vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige artikelen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

14.2

Indien het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, is of wordt gesplitst in appartementsrechten, is huurder verplicht de uit de splitsingsakte, statuten en reglementen voortvloeiende voorschriften omtrent het gebruik in acht te nemen.

Artikel 15

 

Huurder is verplicht ten behoeve van verhuurder een onmiddellijk opeisbare boete van € 1000,- (prijspeil 2012, geïndexeerd volgens de CBS Consumentenprijsin­dex, Alle Huishoudens) te betalen, indien hij enige bepaling uit deze Algemene Huurvoorwaarden overtreedt, vermeerderd met € 50,- (prijspeil 2012, geïndexeerd volgens de CBS Consumentenprijsin­dex, Alle Huishoudens) voor elke kalenderdag waarin de overtreding voortduurt. Dit onverminderd zijn verplichting om alsnog overeenkom­stig deze Algemene Huurvoorwaarden te handelen en onvermin­derd verhuurders overige rechten op schadevergoeding. Deze boete zal, zonder rechterlijke tussenkomst voor elke dag waarin de overtreding voortduurt, verschuldigd zijn.

 

Artikel 16

 

Huurder is vanaf de aanvang van de huurovereenkomst de enige afnemer van energie ter zake van het gehuurde en is verplicht een overeenkomst tot levering van energie ter zake van het gehuurde aan te gaan met één of meerdere energieleveranciers en de verplichtingen uit die overeenkomst na te komen. Voorts dient de huurder zijn verplichtingen uit hoofde van de aansluit- en transportovereenkomst met de netbeheerder, met betrekking tot het gehuurde na te komen. Huurder zal verhuurder te allen tijde vrijwaren voor aanspraken van de betreffende netbeheerder en/of energieleverancier.

 

Inwerkingtreding

Artikel 17

 

Deze Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte treden in werking op 1 september 2012.

Aldus vastgesteld te Woubrugge op  23augustus 2012.

 

 

 Drs. R.O.J. van der Laan, Directeur-bestuurder