Bent u niet tevreden over hoe u bent geholpen of is er iets anders mis gegaan? Woondiensten Aarwoude lost het graag met u op. Neemt u eerst contact met ons op. U kunt bij ons langskomen, een brief of een e-mail sturen of ons bellen.

Als u er niet uitkomt met een medewerker van Woondiensten Aarwoude, kunt u een brief schrijven aan het bestuur van Woondiensten Aarwoude. Wanneer ook dit voor u niet tot een goed resultaat leidt, kunt u naar de onafhankelijke klachtencommissie van Woondiensten Aarwoude.

 

De klachtencommissie
Woondiensten Aarwoude heeft samen met Woningstichting Nieuwkoop, in nauw overleg met haar beide huurdersorganisaties, een onafhankelijke klachtencommissie opgericht.

De klachtencommissie beoordeelt eerst of de klacht redelijk is. Indien dit het geval is wordt de klager uitgenodigd om de klacht mondeling toe te lichten. Hierbij past de klachtencommissie het principe van hoor en wederhoor toe. De klager kan zich laten ondersteunen door derden. De klachtencommissie adviseert het bestuur (bij Woondiensten Aarwoude is dat de directeur) over de afhandeling van de klacht. Binnen een maand ontvangt de klager de definitieve uitspraak van het bestuur.

De klachtencommissie buigt zich alleen over klachten van huurders over de uitvoering van het door Woondiensten Aarwoude gevoerde beleid, waarbij de huurder belang heeft. Niet alleen een huurder kan een klacht indienen bij de klachtencommissie. Dat kan ook worden gedaan door een medehuurder, een aspirant-huurder of ex- (mede-) huurder.

De klacht kan alleen betrekking hebben op het optreden en het functioneren van medewerkers van Woondiensten Aarwoude of op door haar bij werkzaamheden ingeschakelde personen en organen van de corporatie. De klachtencommissie kan geen klachten in behandeling nemen, die niet eerst door de corporatie zijn behandeld. Ook kan de klachtencommissie geen klachten in behandeling nemen waarover al het oordeel van een instantie met een wettelijk opgedragen geschillen beslechtende taak is gevraagd door de klager, dan door Woondiensten Aarwoude. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een zaak al aanhangig is gemaakt bij de rechter of bij de huurcommissie.

Per 1 maart 2015 zijn benoemd in de klachtencommissie:

Naam Functie Einde 1e periode Einde 2e periode
Dhr. H. van Santen Voorzitter 01.03.2018  01.03.2021
Dhr. W.M. Fokkinga Lid namens huurdersorganisaties 01.03.2017  01.03.2020
Mevr. M.P. Barnhoorn Lid namens corporaties 01.03.2018  01.03.2021
Mevr. C. Vermeulen Plaatsvervangend lid namens huurdersorganisaties 01.01.2022

Voor het indienen van een klacht kunt u gebruik maken van ons klachtenformulier. Bekijkt u ook eerst ons klachtenreglement.

Een klacht kunt u richten aan:

De klachtencommissie

Woondiensten Aarwoude en Woningstichting Nieuwkoop

Postbus 2194

2400 CD  ALPHEN AAN DEN RIJN

 

De huurcommissie

Voor klachten over onderhoudsgebreken, huurprijs en servicekosten kunt u zich wenden tot de Huurcommissie. De huurcommissie is een onafhankelijke organisatie, die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder. De Huurcommissie is telefonisch te bereiken op 0800-4887243.

Adresgegevens:

Huurcommissie, Postbus 16495, 2500 BL  Den Haag

www.huurcommissie.nl

 

Klachten over de huurverhoging

Bent u het niet eens met uw huurverhoging? Volg dan de bezwaarprocedure, zoals in uw huurverhogingsbrief vermeld. U kunt geen klacht bij de klachtencommissie indienen over uw huurverhoging.

 

Klachten over de woonruimteverdeling

Bent u een woningzoekende en heeft u een klacht over de verdeling of toewijzing van woonruimte in onze regio? Dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van Holland Rijnland.

Adresgegevens:

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 558, 2300 AN  Leiden

tvsanten@hollandrijnland.net

Telefoon: 071-5239068

www.hollandrijnland.net

 

Woon(buren)overlast
Voor meer informatie over woon(buren)overlast, klik dan hier.