Het (intern) toezicht bij Woondiensten Aarwoude berust bij de Raad van Commissarissen (RvC). Deze RvC telt momenteel vijf personen. De taken en bevoegdheden zijn vastgesteld in de statuten van de stichting en in het reglement voor de Raad van Commissarissen. De profielschets van de RvC is in het reglement te vinden. De RvC benoemt het bestuur van de corporatie en houdt primair toezicht (interne controlefunctie) en let daarbij in het bijzonder op de procedurele zuiverheid van de besluitvormingen van de directie. Daarnaast behoeft een aantal besluiten van de directie de voorafgaande goedkeuring van de RvC. De RvC vervult ook een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en staat hem met raad en daad bij. Voor de RvC en het bestuur is er een bestuursreglement.

In het algemene jaarverslag is het verslag van de RvC over het betreffende jaar opgenomen. U vindt het algemene jaarverslag via deze pagina.
Rooster van aftreden:

 
Functie – naam Datum
toetreding
Einde 1e
periode
Einde 2e
periode
Voorzitter
A.W. Debets
20.01.2016 19.01.2020
Lid/vice-voorzitter
A.H. Zwart
06.09.2017 05.09.2021
Lid namens huurdersorganisatie
E.J. van Maarseveen
22.11.2017 21.11.2021
Lid
E.A. de Schipper
25.04.2018 24.04.2022
Lid namens huurdersorganisatie
F. van Rhoon
05.09.2018 04.09.2022